Regulaminy

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

Regulamin imprez

Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Łazach

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora: 42-450 Łazy ul. Kościuszki nr 3
 2. Przez imprezę rozumie się szkolenia, wykłady, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 

III. Zmiany terminu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.lazy.pl lub przesyłana na adres e-mail czy nr telefonu wskazany w zgłoszeniu.

IV. Opłaty za imprezy

            Imprezy są bezpłatne.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dni 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 20 października 1997 roku, nr 133, poz.833 ze zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika ( imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych : w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych , a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Każdy kto korzysta z imprez poprzez uczestnictwo w nich i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) jak w punkcie 4, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi Biblioteki.

 

VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Uczestników imprez skutkować może odpowiedzialnością prawną.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich,w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, stałe lub tymczasowe zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.lazy.pl

 

Łazy, dnia 20.10.2014 r.


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

§ 1 Zasady korzystania

1.    Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.    Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3.    Przy zapisie zgłaszający powinien:

 • okazać dowód osobisty
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.    Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5.    Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych, uwzględnionych na karcie zapisu.
6.    Czytelnik przychodzący do wypożyczalni pozostawia wierzchnie okrycie i bagaż w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7.    W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
8.    W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt i rowerów.
9.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akt wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki.

§ 2 Wypożyczanie

1.    Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2.    Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3.    Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
4.    Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5.     Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
6.    Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
7.    Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik obowiązkowo składa na karcie książki czytelny podpis przy dacie wypożyczenia.
8.    Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
9.    Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 3 Poszanowanie książek

1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona lub zniszczona przez czytelnika książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3.    Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej ? inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4 Przetrzymywanie książek

1.    Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty ustalone w Cenniku opłat.
2.    Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
3.    Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5 Skargi i wnioski

1.    Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

§ 6 Przepisy końcowe

1.    Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach ul. Kościuszki 3 informuje, że dane osobowe czytelników zbierane i przechowywane, służą jedynie realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
2.    Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.    Cennik opłat, jako Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Cennik opłat

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

Par. 3 pkt 2… odszkodowanie za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone wynosi:
= dla książek wydanych do roku 2004 ? 3 krotną cenę inwentarzową/nie mniej niż – 35-zł.
= dla książek wydanych od roku 2005 ? 2 krotną cenę inwentarzową/nie mniej niż – 35-zł.

Przetrzymywanie książek

Par. 4 pkt 1… za każdy tydzień po terminie zwrotu, opłata wynosi za jeden wolumin ? 1, -zł.
Par. 4 pkt 2…koszt upomnienia w/g Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie kosztów upomnienia…(Dz. U. Nr 81. poz. 354).


REGULAMIN CZYTELNI
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

§ 1 Prawo korzystania

1.    Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.    Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3.    Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
4.    Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
5.    W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
6.    W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.
7.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik czytelni w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki.

§ 2 Wypożyczenia

1.    W czytelni można korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego, bieżących czasopism oraz innych zasobów Biblioteki.
2.    Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
3.    Książek i czasopism nie można wynosić z czytelni.
4.    Wybrane przez czytelnika tytuły czasopism można wypożyczyć do domu, na okres nie dłuższy niż 7 dni po zaewidencjonowaniu ich przez bibliotekarza.
5.    W uzasadnionych wypadkach dla stałych mieszkańców Gminy Łazy, bibliotekarz może wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia czytelni) książki z księgozbioru podręcznego. Wypożyczając książki czytelnik wpłaca kaucję lub zostawia aktualny dokument z fotografią.
6.    Czytelnia uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym.
7.    Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
8.    Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek może się znajdować.
9.    Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może skopiować wskazany fragment materiałów bibliotecznych nie większy jednak niż 1 arkusz wydawniczy, tj. 22 strony (zgodnie z przepisami prawa autorskiego, pozwalającymi na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów).
10.    Dyżurujący bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

§ 3 Poszanowanie zbiorów

1.   Na kopiowanie rysunków, schematów, planów itp., czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurującego
bibliotekarza
2.   Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną.
3.   Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik czytelni w
zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki Biblioteka wydaje
czytelnikowi pokwitowanie.

§ 4 Skargi i wnioski

1.    Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

1.    Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Bibliotece mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.
2.    Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
3.    Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z komputerów i Internetu oraz programów zainstalowanych na komputerach.
4.    Korzystanie z komputerów i Internetu powinno służyć do celów edukacyjnych, naukowych, dydaktycznych oraz poszukiwania informacji. Korzystanie z komputerów w w/w celach traktowane jest priorytetowo.
5.    Z komputerów i Internetu można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.
6.    Przy stanowiskach komputerowych mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 osoby.
7.    W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
8.    Użytkownik ma prawo do:
- korzystania z Internetu
- pracy z programami użytkowymi zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych
- przeglądania w Internecie stron www, grup dyskusyjnych, sprawdzać swoją skrzynkę e-mail, wysyłać wiadomości korzystając z dostępu on-line
- wyniki pracy z programami użytkowymi i znalezione w Internecie informacje można odpłatnie wydrukować albo zapisać na nośniku. Własne nośniki mogą być użyte po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym przez dyżurującego bibliotekarza
- korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece.
9.    Użytkownikowi zabrania się:
- podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów.
- instalowania i uruchamiania na komputerach Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika oraz gier komputerowych
- zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
- łamania zabezpieczeń systemu
- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
- wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.
10.    Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Internetu do:
- przesyłania, udostępniania i przeglądania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz o treści obrażającej uczucia innych
- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych
- prowadzenia działalności komercyjnej
- działania na szkodę innych użytkowników Internetu
- korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.
11.  Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
12.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez niego w
systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu
połączenia z siecią.
13.  Informacje o usterkach technicznych i innych zakłóceniach w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić
dyżurującemu bibliotekarzowi.
14.  Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
15.  Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje
Czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
16.  Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
17.  Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z
komputerów.
18.  Wydruki komputerowe, kserokopie, płyty CD, skany są odpłatne wg załączonego Cennika opłat.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2010 roku.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 

§ 1  Wypożyczanie zbiorów własnych

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym.
 2. Biblioteki mogą zamawiać jednorazowo do 4 tytułów na okres do 4 tygodni z możliwością prolongaty w  uzasadnionych przypadkach.
 3. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają: zbiory specjalne, czasopisma, wydawnictwa wydane przed 1949 r., materiały biblioteczne zachowane w złym stanie fizycznym, zbiory z księgozbioru podręcznego czytelni.
 4. Podstawą wypożyczenia międzybibliotecznego jest rewers biblioteczny lub pismo biblioteki zamawiajacej z podpisem dyrektora  lub osoby upoważnionej przez niego.
 5. Wypożyczanie materiałów jest bezpłatne, jedynie koszty związane z wysyłką  w całości ponosi biblioteka zamawiająca. Na życzenie zamawiajacego i zgodnie z prawem autorskim przesyłamy materiały reprograficzne odpłatnie zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kserokopii pokrywa biblioteka zamawiająca.
 6. Biblioteka zamawiająca materiały jest zobowiązana do ich zabezpieczenia i zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.
 7. W  przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne wskazane wydawnictwo.
 8. Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej podając przyczynę niewykonania zamówienia na koszt własny.

§ 2  Wypożyczanie zbiorów z innych bibliotek

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach sprowadza i udostępnia wypożyczone z innych bibliotek krajowych materiały. Ze zbiorów innych bibliotek może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem BPMiG w Łazach i ma uregulowane wobec niej wszelkie zobowiązania.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych (sprowadzanie i odsyłanie) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Wypożyczalni BPMiG w Łazach. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanego tytułu w zbiorach BPMiG w Łazach oraz dokładnie i czytelnie wypełnienie rewersu. Podpisanie rewersu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w Internecie (np.katalogi on-line bibliotek).
 4. Czytelnik zamawiający podpisuje stosowne oświadczenie, ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki. Koszty nadesłanych przez biblioteki materiałów, innych niż oryginał, również obciążają czytelnika, mimo że nie były przez niego zamawiane.
 5. Jednorazowo można zamówić do 4 tytułów. Materiały sprowadzone z innych bibliotek są dostępne wyłącznie na miejscu w BPMiG w Łazach przez okres do 4 tygodni, chyba że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu.
 6. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od tygodnia do miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia są realizowane przesyłkami poleconymi.
 7. Czytelnik zostaje powiadomiony przez Bibliotekę o nadejściu zamówionej pozycji i terminie jej zwrotu.
 8. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiazany jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki-właściciela w formie przez nią wskazanej.
 9. W przypadku niestosowania się do regulaminu wypożyczeń miedzybibliotecznych  BPMiG w Łazach może spowodować uniemożliwienie korzystania ze zbiorów BPMiG w Łazach a w przypadku nieuregulowania zobowiazań finansowych Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW – AUDIOBOOKÓW
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

§ 1

Ze zbiorów wypożyczalni audiobooków mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Warunkiem korzystania jest zapisanie się do biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących zasadach, ujętych w Regulaminie Wypożyczalni i złożeniu oświadczenia o odpowiedzialności materialnej. Załącznik nr 1.

§ 2

Korzystanie z audiobooków jest bezpłatne.
Użytkownicy wyszukują w katalogu interesujące ich pozycje. Po dokonaniu wyboru dyżurujący bibliotekarz podaje je z półki.
Kaucja zwrotna pobierana od osób nieposiadających stałego zameldowania na terenie Gminy Łazy i powiatu zawierciańskiego – 50,- zł.

§ 3

Audiobooki są wypożyczane na określonych zasadach. Jednorazowo można wypożyczyć 1 tytuł na okres – 2 tygodni.

§ 4

Termin zwrotu wypożyczonych audiobooków może być na prośbę czytelnika przedłużony, ale tylko w przypadkach, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Za przetrzymanie zbiorów ponad ustalony termin wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 5 zł za każdy rozpoczynający się tydzień po upływie daty zwrotu, pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 5

Korzystający ze zbiorów – audiobooków zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się odpowiednia klauzula). Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych zbiorów jest zabronione. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

§ 6

Korzystający z audiobooków odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. W momencie wypożyczania Użytkownik jest informowany o stanie technicznym zbiorów, powinien także sam zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi, pod rygorem odpowiedzialności za nie. Użytkownik powinien chronić wypożyczone zbiory przed uszkodzeniem i wilgocią. Użytkownik zobowiązany jest do odkupienia płyty o tym samym tytule. O ile odkupienie jest niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej.
Uszkodzony audiobook pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.

§ 7

Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiobooków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, biblioteka skieruje sprawę do firmy windykacyjnej lub skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 roku.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TABLETÓW
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zwana dalej Biblioteką udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników tablety marki Apple: iPady wraz z akcesoriami.
 2. Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia Biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z tabletów i Internetu oraz aplikacji zainstalowanych na tabletach.
 4. Czytelnicy korzystający z tabletów wpisują się do rejestru odwiedzin.
  1. Tablet udostępnia się na podstawie formularza udostępniania tabletu. Podpisując formularz Czytelnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udostępniania tabletu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz udostępniania podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  2. Czytelnicy do 13 roku życia mogą korzystać z tabletów tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
  3. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
  4. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
  5. Po zakończeniu pracy z tabletem Czytelnik zobowiązany jest zwrócić tablet wraz z akcesoriami w stanie nienaruszonym. Za każde uszkodzenie tabletu lub akcesoriów Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową, w maksymalnej wysokości ceny detalicznej takiego samego lub analogicznego modelu iPada oraz akcesoriów w sklepie firmowym producenta.
  6. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
 • obrazów przemocy,
 • treści pornograficznych,
 • treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
 • treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
 • wizerunku osoby bez jej zgody,
 • danych osobowych innych osób,
 • reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
 • treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 1. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 2. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania.
 3. Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji z których korzystał, np. bankowości internetowej. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania.
 4. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 12 powyżej, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak w żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem tabletu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2015 r.

Cennik opłat

Wydruk komputerowy (format A4, jedna strona)
- czarno-biały         - 0,30 zł.
- kolorowy        - 0,80 zł.
- z ilustracjami czarno-białymi     - 1,00 zł.
- z ilustracjami kolorowymi        - 3,00 zł.

Kserokopia (format A4, jedna strona)
- czarno-biała        - 0,30 zł.
- kolorowa        - 0,70 zł.
- z ilustracjami czarno-białymi     - 0,90 zł.
- z ilustracjami kolorowymi        - 2,50 zł.

Skanowanie (format A4, jedna strona)
- czarno-białe        - 1,00 zł.
- kolorowe        - 3,00 zł.

Płyta ( 1 szt.)
CD-R             - 0,80 zł.
CD-RW            - 2,00 zł.

 

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę