Regulaminy

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług zwany dalej Regulaminem, określa warunki
  i zasady korzystania przez Czytelników/Użytkowników ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Bibliotece” należy przez to rozumieć wszystkie jednostki/placówki wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i odbywa się na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki i sprzętu komputerowego jest bezpłatne, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Regulaminu.
 5. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, za usługi reprograficzne oraz za wydanie kolejnej karty bibliotecznej czytelnik ponosi opłaty, których wysokość określają cenniki stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, którą otrzymuje bezpłatnie osoba zapisana w Bibliotece.
 7. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz jest zobowiązany do podania na karcie zapisu następujących danych: nazwisko i imię, kategoria zawodowa, numer PESEL, data urodzenia, aktualny adres stałego zameldowania, adres do korespondencji, imię i nazwisko osoby upoważnionej do korzystania z Karty bibliotecznej. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest nieobowiązkowe i przetwarzanie tych danych osobowych przez Bibliotekę będzie możliwe po wyrażeniu na to osobnej zgody przez zgłaszającego.
 8. Podczas zapisu do Biblioteki osoby wypełniają kartę zapisu i zobowiązują się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 9. Osoby niepełnoletnie do 18 roku życia zapisywane są do Biblioteki na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego i jego dokumentu tożsamości, który składa pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązania niepełnoletniego w stosunku do Biblioteki na karcie zapisu.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do powiadamiania Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji oraz danych osobowych uwzględnionych na karcie zapisu.
 11. Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece i wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
 12. Karta biblioteczna ważna jest na bieżący okres jednego roku kalendarzowego, a jej prolongowanie jest bezpłatne.
 13. Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelników oraz Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach (ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy), tel.
  + 48 326729446, e-mail: biblioteka@lazy.pl. Biblioteka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@iod-lazy.pl.
 14. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
  o bibliotekach (tj. Dz.U. 2018 poz.574 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych i świadczenia usług bibliotecznych oraz w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym jest mowa w art.30 ust.1 pkt 3 ustawy
  z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz.U. 2018  poz. 997 z późn. zm.). Podanie danych, o których mowa w §1 ust 7 zd. 1 Regulaminu jest warunkiem korzystania z usług Biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów i usług informacyjnych. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości korzystania z usług Biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów i usług informacyjnych.
 15. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Czytelnikom/Użytkownikom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 16. Dane osobowe Czytelnika i Użytkownika są przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki, a w przypadku naliczenia opłat za nieterminowy zwrot zbiorów lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat.
 17. Na wniosek Czytelnika (wzór druku dostępny w Bibliotece), który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostają usunięte.

 

II   WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

§ 2

 1. W Wypożyczalni  obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów.
 3. Zbiory wypożycza się na okres jednego miesiąca.
 4. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Czytelnika o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 5. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można prolongować dwa razy, jeżeli nie zostały zarezerwowane przez innego Czytelnika.
 6. Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu, w którym przypada termin zwrotu: osobiście u dyżurującego bibliotekarza, telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.
 7. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przypada na dzień, w którym Biblioteka jest nieczynna, ulega on automatycznemu przesunięciu na pierwszy dzień jej otwarcia po tym terminie.

 

III   REZERWOWANIE  ZBIORÓW

§ 3

 1. Użytkownik może dokonać rezerwacji materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innego Czytelnika.
 2. Rezerwacji można dokonać:  osobiście w Bibliotece, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana, a materiały biblioteczne mogą zostać wypożyczone innemu Czytelnikowi.

 

IV   UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW  W  CZYTELNI  I  NA  MIEJSCU

§ 4

 1. W Czytelni i w filiach bibliotecznych można korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego, bieżących czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
 2. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego i inne  materiały biblioteczne Czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń i sprawdzenia ich kompletności.
 3. Wybrane przez Czytelnika tytuły czasopism można wypożyczyć na okres 5 dni kalendarzowych, po uprzednim zaewidencjonowaniu ich przez dyżurującego bibliotekarza.
 4. Dopuszcza się wypożyczanie materiałów bibliotecznych posiadających status udostępnianych na miejscu na czas, w którym Biblioteka jest nieczynna,
  w wyjątkowych sytuacjach na czas uzgodniony z bibliotekarzem pod warunkiem uiszczenia kaucji.

 

V  UDOSTĘPNIANIE  AUDIOBOOKÓW

§ 5

 1. Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów wypożyczalni audiobooków.
 2. Wybrane przez Czytelnika z katalogu pozycje dyżurujący bibliotekarz podaje z półki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 tytuły.
 4. Audiobooki wypożycza się na okres dwóch tygodni.
 5. Termin zwrotu wypożyczonych audiobooków można prolongować, jeżeli nie zostały zarezerwowane przez innego Czytelnika.
 6. Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu, w którym przypada termin zwrotu: osobiście u dyżurującego bibliotekarza, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 7. Korzystający z audiobooków odpowiada za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się odpowiednia klauzula). Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych zbiorów jest zabronione.
 8. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
 9. W momencie wypożyczania audiobooków Czytelnik jest informowany o stanie technicznym zbiorów, powinien także sam zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi, pod rygorem odpowiedzialności za nie.

 

VI   KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU

§ 6

 1. Korzystanie z ogólnodostępnego sprzętu informatycznego oraz z dostępu do Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.
 2. Praca przy komputerach i tabletach możliwa jest po otrzymaniu zgody od dyżurującego bibliotekarza.
 3. Osoby korzystające ze sprzętu wpisują się do rejestru odwiedzin.
 4. Dostęp do sieci Internet na stanowiskach komputerowych znajdujących się w Bibliotece służy przede wszystkim celom edukacyjnym, informacyjnym, naukowym, umożliwia korzystanie z katalogów bibliotecznych, bibliotek cyfrowych, baz danych udostępnianych online.
 5. Czas pracy przy komputerach i tabletach jest ograniczony – jednorazowa sesja trwa 1 godzinę i może być przedłużony, jeśli nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 6. Użytkownikowi sprzętu zabrania się :
  - podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie sprzętu oraz dezorganizację sieci komputerowej,
  - instalowania i uruchamiania na komputerach i tabletach jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika lub gier komputerowych,
  -  zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
  - wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
  - łamania zabezpieczeń systemu,
  - samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
  - wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, w tym napojów.
 7. Niedozwolone jest korzystanie w Bibliotece z Internetu w celu:
  - przesyłania, udostępniania i przeglądania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne oraz o treści obrażającej  uczucia innych,
  -  wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych,
  -  prowadzenie działalności komercyjnej,
  -  rozsyłania materiałów o charakterze reklamowym, wirusów komputerowych oraz programów mogących spowodować uszkodzenie komputerów innych użytkowników Internetu.
 8. Użytkownik może wyniki swojej pracy na komputerze i znalezione w Internecie   informacje  odpłatnie wydrukować albo zapisać na nośnikach własnych.
 9. Użytkownik, korzystający z sieci bezprzewodowej w Bibliotece jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego urządzenia przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.
 10. Użytkownik korzystający ze sprzętu Biblioteki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych i wszelkie skutki  związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią  oraz uszkodzenie i zniszczenie sprzętu.
 11. Po zakończeniu pracy z komputerem i tabletem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej poprzez między innymi usunięcie wszelkich danych osobowych, aplikacji czy pism, które na nim umieścił. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się  ze wszelkich internetowych aplikacji z których korzystał np. bankowości internetowej oraz usunąć z przeglądarki internetowej historie wyszukiwania. W żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Użytkownika wynikłe na skutek niespełnienia wyżej wymienionych wymogów.

 

VII   WYPOŻYCZENIA  MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 7

 1. Każdy Czytelnik Biblioteki może zamówić za pośrednictwem usługi wypożyczeń międzybibliotecznych materiały biblioteczne, których nie posiada Biblioteka.
 2. Użytkownik składa zamówienie osobiście w Bibliotece na rewersie.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko Czytelnika, numer karty bibliotecznej, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej.  W przypadku braku lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych Zamawiający korzysta ze źródeł i baz danych dostępnych w Internecie (np. katalogi on-line bibliotek).
 4. Zamawiający Czytelnik podpisuje stosowne oświadczenie, że ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki. Kserokopie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek wykonane na koszt zamawiającego stają się jego własnością.
 5. Jednorazowo można zamówić do 3 tytułów. Materiały biblioteczne sprowadzane z innych bibliotek są dostępne wyłącznie na miejscu w Bibliotece.
 6. Termin korzystania z zamówionych materiałów bibliotecznych oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

 

VIII  USŁUGA  „KSIĄŻKA NA TELEFON”

§ 8

 1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy miasta Łazy,  którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej  możliwości wypożyczenia książek, a są Czytelnikami Biblioteki.
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną w dniach i godzinach pracy Biblioteki.
 4. Książki będą dostarczane do domów Czytelników przez pracowników Biblioteki w Łazach dwa razy w miesiącu.

 

IX  USŁUGI  REPROGRAFICZNE

§ 9

 1. Zbiory Biblioteki mogą podlegać reprografii ( kserokopie, fotografowanie) na użytek własny Użytkownika, w granicach określonych przez prawo autorskie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi, który wskaże miejsce wykonania prac reprograficznych.
 3. Koszty reprografii pokrywa Użytkownik, zgodnie z cennikiem usług dostępnym w Bibliotece, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

X  PRZETRZYMYWANIE  ZBIORÓW

§ 10

 1. Czytelnik lub osoba poręczająca (rodzic, opiekun prawny) ponosi odpowiedzialność za przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ponad termin określony w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik, do którego Biblioteka kieruje upomnienia w sprawie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, pokrywa koszty wszystkich wysłanych do niego upomnień, zgodnie z cennikiem regulaminowych opłat bibliotecznych, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli Użytkownik, mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa, korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
 4. Do czasu uregulowania należności wobec Biblioteki, Użytkownik nie może korzystać z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.

 

XI  POSZANOWANIE ZBIORÓW I SPRZĘTU BIBLIOTECZNEGO

§ 11

 1. Użytkownik jest zobowiązany do szanowania powierzonych  mu materiałów bibliotecznych i sprzętu komputerowego, będących własnością Biblioteki.
 2. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych, sprzętu komputerowego, systemu i oprogramowania przed ich wypożyczeniem i w trakcie użytkowania,  a  zauważone uszkodzenia zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
  W przeciwnym razie, przyjmuje się, że materiały i sprzęt nie był uszkodzony przed udostępnieniem.
 3. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest do ich odkupienia. Gdy jest to niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić stosowne odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny rynkowej.
 4. Za zgodą dyżurującego bibliotekarza Użytkownik może, zamiast zagubionego materiału bibliotecznego  przekazać inny materiał tej samej wartości, użyteczny dla Biblioteki.
 5. W przypadku zagubienia, uszkodzenia  części publikacji wielotomowej , Użytkownik wpłaca odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny rynkowej za całość publikacji.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu Użytkownik pokryje koszty naprawy zniszczonego sprzętu lub zapłaci odszkodowanie w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę.
 7. Przez uregulowanie zobowiązań określonych w  paragrafie 10 Użytkownik nie nabywa prawa własności materiału bibliotecznego i sprzętu, którego rekompensata dotyczyła.
 8. Wyrządzoną szkodę Użytkownik zobowiązany jest naprawić w ciągu 30 dni.

 

XII  OGÓLNE  ZASADY  PORZĄDKOWE

§ 12

 1. Osoby przebywające w Bibliotece powinny zachowywać się w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz: spożywania napojów alkoholowych i posiłków, palenia tytoniu, używania środków odurzających i e-papierosów, wprowadzania zwierząt ( z wyjątkiem psów przewodników), rowerów oraz samowolnego prowadzenia działalności handlowej, kolportowania materiałów reklamowych i ulotek. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w lokalu Biblioteki oraz wnoszenia dużych plecaków, teczek czy toreb.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na jej terenie.
 4. W czasie gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki.
 5. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi w Bibliotece, pracownicy mają prawo do interwencji.
 6. W  razie wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia sytuacji powodujących zagrożenie zdrowia lub życia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Użytkownik niestosujący się do postanowień Regulaminu lub zachowujący się w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi i uznawanymi normami, może być, czasowo lub w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania  ze zbiorów i usług Biblioteki przez Dyrektora Biblioteki na wniosek kierowników agend i filii. Użytkownikowi od powyższej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki ( w ciągu 7 dni).

 

XIII  PRZEPISY  KOŃCOWE

§ 13

 1. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Biblioteki.
 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Bibliotece. Szczegółowy tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Bibliotece określa załącznik do Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Łaz z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie określenia trybu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Łazach oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łazy.
 3. Odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu mogą być stosowane w wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora Biblioteki.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest we wszystkich agendach i filiach Biblioteki oraz na stronie internetowej www.biblioteka.lazy.pl
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 lipca 2018 r.

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  MIASTA  I  GMINY  W  ŁAZACH
WYKAZ  JEDNOSTEK/PLACÓWEK  BIBLIOTEKI

Agendy udostępniania w Łazach ul. Kościuszki 3:
- Czytelnia ogólna i Internetowa
- Wypożyczalnia dla dorosłych
- Oddział dla dzieci i młodzieży
Agendy w Łazach ul. Dworcowa 3:
- Punkt Informacji Turystycznej
- Izba Tradycji
Filie biblioteczne uniwersalne:
-   Filia nr 1 w Niegowonicach ul. Szkolna 11
-   Filia nr 2 w Wysokiej ul. Mickiewicza 8
-   Filia nr 3 w Chruszczobrodzie ul. Mickiewicza 113
-   Filia nr 4 w Grabowej ul. Szkolna 37
-   Filia nr 5 w Rokitnie Szlacheckim ul. Kościuszki 9
-   Filia nr 6 w Ciągowicach ul. Zwycięstwa 72

 

CENNIK  USŁUG

KSEROKOPIA                         (format A4, jedna str.)    (format A3, jedna str.)
- czarno-biała                                    0,30 zł                                  0,50 zł
- kolorowa                                          0,70 zł
- z ilustracjami czarno-białymi      1,00 zł
- z ilustracjami kolorowymi
mało grafiki                                1,50 zł
dużo grafiki                                2,50 zł

WYDRUK  KOMPUTEROWY
-  czarno-biały                                   0,30 zł
-  kolorowy                                         0,70 zł
- z ilustracjami czarno-białymi      1,00 zł
- z ilustracjami kolorowymi
mało grafiki                                1,50 zł
dużo grafiki                                2,50 zł

SKANOWANIE
- skanowanie                                     1,00 zł

 

CENNIK REGULAMINOWYCH OPŁAT BIBLIOTECZNYCH

RODZAJ  OPŁATY
- ponowne wydanie karty bibliotecznej – 2,00 zł
- upomnienie – 8,00 zł
- opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych – 1,00 zł./1 wolumin/ 1 tydzień
- zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie materiałów bibliotecznych – szacunkowa należność nie mniej niż 40 zł

 

Regulamin imprez

Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Łazach

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora: 42-450 Łazy ul. Kościuszki nr 3
 2. Przez imprezę rozumie się szkolenia, wykłady, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 

III. Zmiany terminu imprezy

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.lazy.pl lub przesyłana na adres e-mail czy nr telefonu wskazany w zgłoszeniu.

IV. Opłaty za imprezy

            Imprezy są bezpłatne.

 

V. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dni 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 20 października 1997 roku, nr 133, poz.833 ze zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika ( imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych : w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych , a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Każdy kto korzysta z imprez poprzez uczestnictwo w nich i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) jak w punkcie 4, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi Biblioteki.

 

VI. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu lub dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Uczestników imprez skutkować może odpowiedzialnością prawną.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich,w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, stałe lub tymczasowe zostaną opublikowane na stronie www.biblioteka.lazy.pl

 

Łazy, dnia 20.10.2014 r.


Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę